Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

I. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти).

Внутрішня система забезпечення якості включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

 • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівників;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

II. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти

1. Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних принципах:

 • принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на учня, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

 • принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

 • принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

 • принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

2. Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • функціонування системи формування компетентностей учнів;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу закладу освіти;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

3. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:

 • самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;

 • моніторинг якості освіти.

4. Завдання моніторингу якості освіти:

 • здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в закладі освіти;

 • створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу;

 • аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої мотивації навчання;

 • створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів і педагогів;

 • прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в закладі освіти.

5.Моніторинг в закладі освіти здійснюють:

 • директор школи та його заступники;

 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

 • органи самоврядування, які створюються педагогічними працівниками, учнями та батьками;

 • громадськість.

6.Основними формами моніторингу є:

 • проведення контрольних робіт;

 • участь учнів у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів;

 • перевірка документації;

 • опитування, анкетування;

 • відвідування уроків, заходів.

7. Критерії моніторингу:

 • об’єктивність;

 • систематичність;

 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

8. Очікувані результати:

 • отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти;

 • покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

9. Підсумки моніторингу:

 • підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;

 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;

 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об’єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради.

10. Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад, професійний рівень педагогічного персоналу;

 • контингент учнів;

 • психолого-соціологічний моніторинг;

 • результати навчання учнів;

 • педагогічна діяльність;

 • управління школою;

 • освітнє середовище;

 • медичний моніторинг;

 • моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • формування іміджу закладу освіти.