Документи закладу

І. Загальні положення

1.1 Засновником СІВКА-ВОЙНИЛІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВОЙНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є Войнилівська селищна рада об’єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області. Ліцей знаходиться у комунальній власності територіальної громади Войнилівської селищної ради.

1.2. Повна назва закладу: СІВКА-ВОЙНИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВОЙНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: СІВКА-ВОЙНИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ .

1.3Місцезнаходження: СІВКА-ВОЙНИЛІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВОЙНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 54,

с.Сівка-Войнилівська,

Калуський район,

Івано-Франківська область,

77 365,

тел. (034-72)-95-2-16

електронна адреса: svscool@meta.ua

ідентифікаційний код 20565342

1.4. СІВКА-ВОЙНИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВОЙНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад загальної середньої освіти, заклад) є юридичною особою, неприбутковим закладом освіти, печатку, штамп, бланк,ідентифікаційний код.

1.5. Сівка-Войнилівський ліцей є закладом загальної середньої освіти, що охоплює чотири рівні освіти: дошкільну,початкову, базову середню та профільну середню освіту, проводить освітню діяльність відповідно до ліцензії (ліцензій).

1.6. Заклад має такі структурні підрозділи:

- дошкільний підрозділ( для дітей віком від 2 до 6 років);

- початкову школу;

- гімназію;

- ліцей.

1.7. Ліцей має у своєму складі філії:

- Довжківську початкову школу;

- Луківську початкову школу;

- Цвітівську гімназію.

1.8. Зміни до Статуту розробляються керівником закладу та затверджуються рішенням засновника.

1.9. Основним видом діяльності закладу є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти.

1.10. Метою дошкільної та повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом « Про освіту», «Про дошкільну освіту»

1.11. Головними завданнями закладу є:

Ø виховання громадянина України;

Ø формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

Ø виконання вимог Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

Ø виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

Ø реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

Ø виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

Ø виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.12. Заклад освіти:

Ø реалізує положення Конституції України, Законів України « Про дошкільну освіту»,"Про освіту", «Про загальну середню освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

Ø задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

Ø забезпечує єдність навчання і виховання;

Ø формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

Ø створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

Ø забезпечує відповідність рівня дошкільної, повної загальної середньої освіти Державними стандартами;

Ø охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу;

Ø формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

Ø забезпечує добір і розстановку кадрів;

Ø планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

Ø встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

Ø додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

Ø видає документи про освіту встановленого зразка;

Ø здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу.

1.13. Принципами освітньої діяльності закладу є:

Ø людиноцентризм;

Ø забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

Ø забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

Ø розвиток інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

Ø науковий характер освіти;

Ø різноманітність освіти;

Ø цілісність і наступність системи освіти;

Ø прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

Ø відповідальність і підзвітність закладу перед суспільством;

Ø інтеграція з ринком праці;

Ø нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

Ø свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;

Ø академічна доброчесність;

Ø академічна свобода;

Ø академічна, кадрова та організаційна автономія закладу у межах, визначених законом;

Ø гуманізм;

Ø демократизм;

Ø єдність навчання, виховання та розвитку;

Ø виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

Ø формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

Ø формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

Ø формування громадянської культури та культури демократії;

Ø формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

Ø невтручання політичних партій в освітній процес;

Ø державно-громадське управління;

Ø державно-громадське партнерство;

Ø сприяння навчанню впродовж життя;

Ø інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

Ø нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

Ø доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

1.14. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.

1.15. Автономія закладу освіти визначається його правом:

Ø брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

Ø налагодити внутрішню систему забезпечення якості освіти;

Ø самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

Ø самостійно формувати освітню програму;

Ø на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

Ø планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

Ø спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

Ø використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством;

Ø отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

Ø розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу;

Ø упроваджувати експериментальні програми;

Ø самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

Ø встановлювати власну символіку та атрибути;

Ø користуватись пільгами, передбаченими державою;

Ø брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

Ø здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.16. У закладі діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладі здійснюють практичні психологи.

Соціально-педагогічний патронаж сприяє взаємодії закладу, сім’ї і суспільства у вихованні учнів, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

1.17. Медичне обслуговування здобувачів освіти: до лікарську допомогу надає медична сестра ліцею, медичну допомогу надає сільський ФАП-СЛА.

Заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя здобувачів освіти.

Здобувачі освіти закладу забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичним працівником, який входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд здобувачів освіти, моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладі.

Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти у закладі, додержання в ньому вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на відділ освіти та керівника закладу. Норми та порядок організації харчування здобувачів освіти у закладі встановлюються Кабінетом Міністрів України.

1.18. Здобувачам освіти закладу може подаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов'язкового навчання та за рахунок інших надходжень.

Калуська районна рада (засновник) забезпечує підвезення здобувачів освіти, які потребують підвезення до місця навчання і додому та передбачити на це відповідні видатки з місцевого бюджету.

Калуська районна рада (засновник) забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, та здобувачів освіти 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

1.19. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання, може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим, профільним вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з засновником.

Заклад для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

2.2. Освітній процес у закладі також може здійснюватись за груповою та індивідуальною (екстернатною, педагогічним патронажем) формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

2.3. Наповнюваність класів закладу не може перевищувати 30 осіб, дошкільних груп – 20 осіб.

Групи та класи в закладі формуються за погодженням із засновником, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

2.4. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2.5. Заклад з відділом освіти Калуської районної державної адміністрації створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладі здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

2.6. Заклад у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків утворює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку.

Заклад з інклюзивними класами створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

2.6. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників здобувачів освіти та відповідно до рішення засновника у закладі освіти можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти місцевого бюджету та інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок створення груп подовженого дня визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.7. Зарахування здобувачів освіти до закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

2.8. Порядок зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до закладу для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.9. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування закладу. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у закладі визначаються Положенням про дошкільний навчальний заклад.

2.10. Переведення здобувачів освіти до наступного класу закладу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Переведення здобувачів освіти до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особових справ встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти зразка.

2.11. Випускникам закладу, що забезпечує здобуття базової та профільної середньої освіти, видається відповідний документ про освіту. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, золота та срібна медалі, свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.12. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт.

2.14. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти та досягнення ними результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.15. Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

2.17. На основі освітньої програми заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.18. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до Державних стандартів, вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Навчальні програми, підручники та посібники, розроблені педагогічними працівниками закладу, вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів, можуть використовуватись у освітньому процесі після експертизи в Міністерстві освіти і науки України.

2.19. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.20. Педагогічні працівники закладу можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації занять інноваційні технології навчання.

2.21. Поглиблена підготовка здобувачів освіти досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, а також стажування, практики в навчальних і наукових лабораторіях, на виробництві. У закладі може проводитись підготовка здобувачів освіти за індивідуальними навчальними планами.

2.22. Поряд із традиційними методами і формами організації занять у закладі можуть застосовуватись інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання (теоретичне і технічне), пошуково-дослідницька робота, у тому числі літня навчально-дослідницька практика та інші види освітньої діяльності.

2.23. Заклад може виконувати освітні програми.

2.24. Навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.

За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби та карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють,а також у літній оздоровчий період.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.25. Тривалість занять та уроків у закладі становить: у дошкільних групах- 25-30 хвилин, у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах - 45 хвилин. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями в класному журналі.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації.

Тривалість перерв між уроками та заняттями встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

2.26. Режим роботи закладу визначається на основі відповідних нормативно-правових актів.

2.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1 класів не задаються.

2.28. Оцінювання рівня досягнень здобувачів освіти здійснюється за 12-ти бальною системою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, визначених МОН України. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

2.29. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається відповідно до чинного законодавства.

2.30. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до концепції розвитку закладу, річного та перспективного планів, в яких відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.31. Виховання здобувачів освіти у закладі здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2.32. У закладі забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.33. Примусове залучення здобувачів освіти закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

2.34. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства забороняється.

ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є:

Ø здобувачі освіти;

Ø керівники;

Ø педагогічні працівники, психолог, бібліотекар;

Ø інші спеціалісти;

Ø батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

Ø навчання впродовж життя та академічну мобільність;

Ø індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих закладом освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

Ø якісні освітні послуги;

Ø справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

Ø відзначення успіхів у своїй діяльності;

Ø свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

Ø безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

Ø повагу людської гідності;

Ø захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

Ø користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

Ø доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;

Ø трудову діяльність у позаурочний час;

Ø особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;

Ø інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:

Ø виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

Ø поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

Ø відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

Ø дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.5 Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

Ø академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

Ø педагогічну ініціативу;

Ø розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

Ø користування бібліотекою, навчальною, спортивною інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

Ø підвищення кваліфікації, перепідготовку;

Ø вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

Ø доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

Ø відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

Ø справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

Ø захист професійної честі та гідності;

Ø індивідуальну освітню діяльність за межами закладу;

Ø творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

Ø безпечні і нешкідливі умови праці;

Ø подовжену оплачувану відпустку;

Ø участь у громадському самоврядуванні закладу;

Ø участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

Ø постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

Ø виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

Ø сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

Ø дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;

Ø дотримуватися педагогічної етики;

Ø поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

Ø настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

Ø формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

Ø виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

Ø формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

Ø захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

Ø дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу, виконувати свої посадові обов’язки;

Ø щорічно підвищувати кваліфікацію відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

Ø атестуватися, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.10. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

Педагогічному працівнику-призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є заклад загальної середньої освіти, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.

3.11. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

Ø вибирати заклад та форми навчання для неповнолітніх дітей;

Ø приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу;

Ø обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

Ø звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

Ø захищати законні інтереси дітей.

Ø брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття учнями повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

Ø виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

Ø сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

Ø поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

Ø дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

Ø формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

Ø настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

Ø формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

Ø виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

Ø дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

Ø забезпечити дитину шкільною формою та навчальним приладдям відповідно до чинних вимог;

Ø відшкодовувати збитки, завдані їхніми дітьми;

Ø інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України "Про загальну середню освіту".

3.15. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.16. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства.

ІV. Управління закладом

4.1. Управління закладом здійснюють:

· Калуська районна рада (засновник);

· відділ освіти Калуської районної державної адміністрації;

· директор;

· педагогічна рада;

· піклувальна рада;

· інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. У своїй діяльності ліцей підпорядкований відділу освіти Калуської районної державної адміністрації.

4.2. Керівництво закладом здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, Статутом закладу та трудовим договором.

4.3.Посаду директора закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор закладу призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу згідно чинного законодавства.

Директор закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Калуського району. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.4. Директор:

4.4.1. Здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

4.4.2. Є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та Статутом закладу.

4.4.3. В межах наданих йому повноважень:

Ø організовує діяльність закладу;

Ø призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

Ø призначає завідувачів філій;

Ø забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

Ø забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

Ø забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

Ø сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу;

Ø сприяє здоровому способу життя учнів та працівників закладу;

Ø здійснює інші повноваження, передбачені законом та Статутом.

4.5. Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладу.

4.5.1. Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.5.2. Педагогічна рада закладу:

Ø планує роботу закладу;

Ø схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

Ø формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

Ø розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

Ø приймає рішення щодо переведення здобувачі освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

Ø обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Ø розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

Ø ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачі освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

Ø розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

Ø має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

Ø розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

4.5.3. Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію наказами директора.

4.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.6.1. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Ø працівників закладу – зборами трудового колективу;

Ø від здобувачів освіти 5-11 класів – класними зборами;

Ø батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

4.6.2. Загальні збори (конференція):

Ø заслуховують звіт директора;

Ø розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

Ø затверджують основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

Ø приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу.

4.8. У період між загальними зборами діє рада закладу.

4.8.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

- розширення колегіальних форм управління закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є :

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу;

- сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення ;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням;

- контроль за витратами бюджетних асигнувань.

4.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами ліцею. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада закладу діє на засадах:

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в семиденний термін до відома учасників освітнього процесу, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.8.5. Очолює раду закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

- погоджує режим роботи закладу;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань освітньої та господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

4.7.1. Піклувальна рада діє на засадах:

Ø пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

Ø дотримання вимог законодавства України;

Ø самоврядування;

Ø колегіальності ухвалення рішень;

Ø добровільності і рівноправності членства.

Ø гласності.

4.7.2. До складу піклувальної ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) шляхом голосування простою більшістю голосів і працюють на громадських засадах. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.7.3. Піклувальна рада має право:

Ø брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу та контролювати її виконання, роботі колегіальних органів закладу з правом дорадчого голосу;

Ø сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

Ø аналізувати та оцінювати діяльність закладу та його керівника;

Ø контролювати виконання кошторису закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу;

Ø вносити засновнику подання про заохочення або відкликання керівника закладу з підстав, визначених законом;

Ø здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу.

4.7.4. Основними завданнями піклувальної ради є:

Ø сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

Ø співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання у закладі;

Ø зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

Ø організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

Ø стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів освіти.

4.7.5. Піклувальна рада закладу:

Ø вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

Ø спільно з керівництвом розглядає план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

Ø разом з керівництвом здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

Ø заслуховує звіт голови ради, інформацію директора з фінансово-господарської діяльності;

Ø виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи зі здобувачами освіти;

Ø виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

Ø сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків та осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;

Ø бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

Ø сприяє педагогічній освіті батьків;

Ø організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;

Ø розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу;

Ø вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

4.7.5. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але , як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через офіційний веб-сайт закладу, тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо ) без згоди директора закладу.

4.8. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

4.9.У закладі діють батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або школи. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

4.10. У закладі можуть функціонувати методична рада, методичні об’єднання, творчі (динамічні) групи, що охоплюють спеціалістів певного професійного спрямування.

V. Прозорість та інформаційна відкритість ліцею

5.1.Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

5.2.Ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

Статут ліцею;

структура та органи управління ліцею;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

фактична кількість осіб, які навчаються в ліцеї;

мова (мови) освітнього процесу;

річний звіт про діяльність ліцею;

правила прийому до ліцею;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.

5.3.Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

VІ. Матеріально-технічна база

6.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності. Майно закладу перебуває у комунальній власності громади Калуського району і закріплено за ним на правах оперативного управління.

Заклад, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.2. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.3. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх учнів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.4. Для забезпечення освітнього процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної зали, бібліотеки, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для

інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, тощо.

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

7.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

7.4. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.5. Джерелами фінансування закладу відповідно до законодавства може бути:

Ø державний бюджет;

Ø місцевий бюджет;

Ø гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

Ø добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

Ø плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

Ø інші джерела, не заборонені законодавством.

7.6. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може здійснюватися шляхом надання освітніх субвенцій, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік можуть спрямовуватися на:

Ø здобуття повної загальної середньої освіти;

Ø здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

Ø підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Ø інші цілі.

Фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевого бюджету. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену установчими документами закладу.

Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладу у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування закладу не зменшуються.

Заклад самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої Статутом, укладеними договорами.

7.7. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.8. Штатний розпис закладу затверджується відділом освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до закладу може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

7.9. За наявності додаткових коштів на фінансування закладу можливе збільшення фонду заробітної плати для індивідуального преміювання працівників.

7.10. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) засновника додатково можуть виділятися бюджетні кошти на поділ класів на групи з окремих предметів, факультативи, консультації, індивідуальне навчання та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

7.11. Для забезпечення ефективного управління освітнім процесом і проведення науково-методичної роботи (за наявності бюджетних та додаткових коштів) можуть бути введені додаткові посади керівного персоналу за погодженням із засновником.

VІІІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

8.2. Заклад освіти, педагогічні працівники і здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

ІХ. Нагляд за діяльністю закладу

9.1. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.2. Громадський нагляд (контроль) закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) — громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних працівників, об’єднаннями учнів, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Громадський нагляд (контроль) може проводитися безпосередньо в закладі освіти виключно з дозволу директора, крім випадків, встановлених законодавством.

9.3. З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен, на якого Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти.

Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена затверджуються Кабінетом Міністрів України.

X. Відповідальність за порушення законодавства

про загальну середню освіту

10.1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

10.2. Шкода, заподіяна здобувачами освіти закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

10.3. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

ХІ. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу

11.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу приймає його засновник. Заклад створюється відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

11.2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

11.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.


Виписка з Єдиного державного реєстру.