Річний звіт

Звіт директора Сівка-Войнилівського ліцею про роботу в 2020 / 2021 н.р.


Шановні колеги та батьки! Закінчився навчальний рік, настав час зробити певні підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2020/2021 навчального року.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувався Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів ліцею та філій, учнів батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

1. Загальна інформація про ліцей.

Сівка-Войнилівський ліцей є комунальною власністю Войнилівської селищної ради ОТГ з 01.01.2021 року. Будівля прийнята в експлуатацію 1948. У 2020/2021 навчальному році у ліцеї працювали 31 педагогічних працівників та 14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. У філіях Цвітівська гімназія 7 педагогічних працівників, 6 з числа обслуговуючого персоналу; у Луківській початковій школі 3 педагогічних працівники, 2 з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 117 здобувачів освіти у 11 класах, середня наповнюваність класів у ліцеї становить 8,3 здобувачів освіти, у філіях Цвітівська гімназія – 2, Луківська початкова школа-1,8. Перший клас закінчили 11 здобувачів освіти. Окрім того один здобувач освіти засвоює навчальний матеріал 8 клас за індивідуальною формою навчання, один – на інклюзивному навчанні.

2. Кадрове забезпечення.

У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками ліцей був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги володіють комп’ютером. Адміністрація ліцею-директор й заступники, володіють навичками роботи з оргтехнікою та використовують її для адміністративної роботи.

По якісному складу педагогічних працівників ліцей з філіями має 13 вчителів вищої кваліфікаційної категорії , 16 учителів першої кваліфікаційної категорії, 5 учителів другої категорії та 7 спеціалістів. Вищу освіту мають 37 педагогів. Звання «Учитель-методист» - 1 вчитель, «Старший учитель» - 4 вчителя.

Курсову перепідготовку у 2020-2021 навчальному році на базі Івано-Франківського ІППО пройшли усі педагогічні працівники (по 30 год)

Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси при ІППО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально методичних платформах (сайти На Урок, EdEra, Prometheus, Всеосвіта, Dinternal Education). Особливо активним періодом проходження курсової онлайн перепідготовки був період під час карантину. Педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку за різними напрямками та темами.

У цьому році атестувалось 9 педагогічних працівників. За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»-Жураківській Т.І., вчителю початкових класів; підтверджено кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» 2-м учителям української мови та літератури Рибінській Н.М., Іваницькій О.П., «першу кваліфікаційну категорію» – учителям: фізики, астрономії -Кулик У.Є., математики- ГрабарськійГ.Я., української мови та літератури- Бойчук О.Т.; тарифні розряди: 10 тарифний розряд Сеньків Н.І., вихователю дошкільних груп, 12 тарифний розряд Валько І.М., керівнику гуртка, 9 тарифний розряд Пауку М.І.,вчителю трудового навчання.

3. Методична робота.

У навчальному закладі діє сформована система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу щодо упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу, працюючи над науково-методичною проблемою "Формування професійної компетентності педагога та розвиток креативності здобувачів освіти в умовах реформування сучасної школи".

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами результативно використовуються можливості кабінету заступника директора з навчально-виховної роботи, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань ( класних керівників, учителів початкових класів) та динамічної групи, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Основні напрямки методичної роботи:

- Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;

- Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

- Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

- Залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

- Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності закладу освіти.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються усі педагогічні працівники. Вони є керівниками методичних об'єднань учителів - предметників, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять педагогічні ради, предметні тижні, методичні засідання тощо. У ліцеї та філіях працювали МО:

-класних керівників;

-учителів початкових класів;

-динамічна група.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи із проблем, що досліджують, зросла їх педагогічна майстерність.

Учителі ліцею широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів . Використовуються в освітньому процесі багато новітніх технологій.

Педагоги активно залучаються до роботи в онлайн- семінарах, науково-практичних конференціях тощо. Удосконалюється сайт нашого закладу. Ліцей зареєстрований на порталах «Курс Школа» та «Курс ДНЗ».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників ліцею дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на достатньому рівні.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2020-2021 навчального року робота педколективу була спрямована на впровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу, особистісно-зорієнтоване навчання і виховання здобувачів освіти. Велика увага приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2020 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років. Індивідуальне навчання в ліцеї організовано для учениці 8 класу – Пасєки Вікторії, за станом здоров'я) та у зв'язку з малою наповнюваністю класів (2-3 учні) у філіях с.Цвітова та Лука . За інклюзивною формою навчався учень 8 класу Пасєка Микола.

У зв’язку із запровадженням карантинного режиму в Україні та області, захворюваністю вчителів з 16 березня по 09 квітня та з 05 по 31 травня навчальні заняття проводились дистанційно. Учителі за допомогою дистанційних технологій щодня надавали здобувачам освіти навчальний матеріал відповідно до вимог навчальних програм та раніше розробленого календарно-тематичного планування. При цьому були задіяні Viber, Hangouts як ресурси для проведення дистанційного навчання. А також інтернет-платформи Google Classroom, для проведення навчальних занять дистанційно.

Протягом навчального року у ліцеї та філіях навчалося 117 здобувачів освіти та 27 вихованців дошкільного підрозділу. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти звичайного зразка отримали 11 здобувачів освіти, свідоцтва про повну загальну середню освіту звичайного зразка - 5 здобувачів освіти та один учень - з відзнакою та нагороджений «Золотою медаллю»

У школі першого ступеня навчався 41 здобувач освіти. Показник успішності учнів 4 класу склав 100%, якісний показник 80%.

У школі другого ступеня навчалося 67 здобувачів освіти. Показник успішності склав 89%, якісний показник 65 %.

У школі третього ступеня навчалося 9 здобувачів освіти. Показник успішності склав 100%, якісний показник 91%.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2021р. № 1/9-218 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» здобувачі освіти 4, 9,11 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.

У жовтні- листопаді у ліцеї було проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад та інтерактивних конкурсів. Проте через епідеміологічну ситуацію та у зв'язку з переходом закладу у підпорядкування нового засновника Войнилівської селищної ради ОТГ, учні не взяли участі у ІІ етапі олімпіад.

Інтерактивні конкурси
назва

кількість

Призові місця

Учитель

Геліантус

14

9

ЛісовськаО.Б.

Патріот

29

11

БураО.В.

Інклюзивне навчання

Починаючи з 1 вересня 2020р. асистенти вчителя Зінченко І.Б. і Воян С.І. працювали з учнем 8 класу Пасєка Миколою Олександровичем. Метою роботи було визначити освітні і соціальні потреби учня, особливості його інтелектуального розвитку і спільно із вчителями предметниками розробити індивідуальну програму розвитку ,за якою він навчається протягом року. Дана програма є адаптованою. Здійснюється моніторинг розвитку учня, його досягнень по навчальних предметах. Допомогти вирішувати труднощі, котрі виникають в процесі навчальної діяльності, сприяти гармонізації відносин учня з однокласниками, педагогами. Педагоги підкріплювали інтерес, мотивацію до навчального процесу, акцентували увагу на його власних ресурсах, можливостях, які допомагають досягнути успіху. Щоденно налаштовували учня на навчальний процес, спостерігали за поведінкою, емоціями, бажанням контактувати з оточуючими. Часто спілкувалися із бабусею, котра виховує дитину, завжди іде на контакт.

Дуже важливим у роботі з учнем є правильно обраний темп роботи, повторюваність, поглиблений індивідуальний та диференційований підхід, опора на здібності дитини, які є більш розвиненими. Не на всіх уроках учень активний, робота залежить від настрою дитини його вподобань. Часто потребує допомоги і додаткового пояснення вчителя.

Інклюзивний простір визначається, як система структурних компонентів в якій у досяжному для кожного учасника форматі реалізуються освітні та міжособистісні відносини, забезпечуються можливості особистісного і соціального розвитку, соціалізації, саморозвитку й само зміни. Педагог повинен цінувати дитячу довіру, оберігати беззахисність цих дітей, бути для них учителем любові, добра і справедливості.

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2020-2021 навчальному році у закладі в 11 класі навчалося 6 учнів. Усі здобувачі освіти зареєструвалися для проходження ЗНО. Проте жоден учень 11 класу не виявив бажання зарахувати ЗНО як дердавну підсумкову атестацію. Тому у свідоцтвах про повну загальну середню освіту буде зроблено запис «звільнений».

6. Виховна та позакласна робота.

Виховна робота протягом 2020/2021навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи.

Виховна робота в 2020-2021 році була спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Педагоги заклду глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація здобувачів освіти , розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу.

Пріоритетним у виховній роботі лыцею є :

  • реалізація особистісно – орієнтованого підходу в освітньому процесі;

  • збереження морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління;

  • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

  • забезпечення педагогічних умов для соціалізації ліцеїстів, виховання в них життєвої компетентності;

  • виховання громадянина України;

  • формування особистості учня, його світогляду,розвитку його здібностей і обдарувань;

  • формування здорового способу життя;

  • виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

  • виховання поваги до вчителів, старших,батьків;

  • формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

У зв'язку з цим виховна діяльність була спрямована згідно пріоритетних напрямків:

- національно – патріотичний,

- художньо – естетичний,

- професійна орієнтація,

- превентивний

За пріоритетними напрямками виховної роботи було проведено: Національно – патріотичне виховання

1. Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

- єдиний урок «Нам Україна вище понад усе»;

- флешмоб «Одягни вишиванку зранку»;

- на підтримку Всеукраїнської освітньої кампанії «Голуб Миру» в школі пройшла виховна година «Хай буде мир на всій землі»;

- парад пісні і строю;

- участь у Національному парламентському онлайн уроці “ Що таке парламент та як він впливає на моє життя ?”

2. Цикл заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років :

- участь у загальнонаціональній акції “ Запали свічку”;

- тематична виставка “ Минуле стукає в наші серця”;

- мітинг- реквієм «Голодомор – чорна сповідь моєї країни »

3. Цикл заходів до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:

-виховний захід «Гіркий присмак полину»;

-флешмоб до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії “Передай свічку пам’яті”.

4.Цикл заходів щодо відзначення Дня Соборності України та пам’яті героїв Крут:

- патріотичні години «В єдності наша сила»;

- літературно – музична композиція «Свято єднання»;

- тематична виставка «Це було на світанку»

- інтелектуальна гра “ Україніада”.

5. Цикл заходів щодо вшанування учасників Революції гідності та пам’яті героїв Небесної сотні:

- патріотична година «Ви першими стали за гідність, за волю»;

- онлайн літературно – музична композиція «Ваш світлий подвиг незабутній» ;

- уроки мужності до Дня Гідності і Свободи ;

- тематична експозиція “ Революція зблизька”.

6.Цикл заходів щодо популяризації та гідного ставлення до рідного слова та мови:

- 9 листопада ліцей приєднався до Дня української писемності. Здобувачі освіти долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності;

- проведено тиждень «Книги-це класно! Читати - це круто! » (1-4 класи);

- шевченківські читання «З Кобзарем в руках, з Шевченком у серці» ;

- участь в Міжнародному інтернет-флещмобі, присвяченому 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

Художньо – естетичне виховання:

Проведено загальношкільні свята:

- святковий концерт з нагоди Дня вчителя;

- свято «Де козак, там і слава»;

- відеопривітаня з Новим роком та Різдвом Христовим ;

- - відеопривітання з Міжнародним жіночим днем;

- - свято Миколая.

Професійна орієнтація

З метою залучення учнів до активної суспільної праці, до свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті проведено:

- свято «Дари осені»;

- акції «Квітник», «Зелена кімната», «Первоцвіт», «Годівничка»;

- зустрічі з представниками училищ та вузів;

- відвідування закладів на день відкритих дверей.

Превентивне виховання

З метою розвитку правової культури учнівської молоді, навичок правозахисної діяльності у закладі склалась своєрідна система профілактичної роботи. Протягом року було проведено:

- профілактичні рейди «Урок», «Димок»;

- дні рейду в сім’ї учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги;

- тренінг «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»;

- засідання ради профілактики;

- правовий тиждень;

- інтерактивна година спілкування «Мій улюблений світ без насильства»»;

- акція «16 днів проти насильства»;

- година спілкування «Мої права - моє життя», «Моє світле майбутнє», «Кібербулінг. Який він?»;

- правознавчий турнір «Правовий лабіринт»;

- бесіди «На паралельних дорогах прав і обов’язків», «Правовий букварик», «Відповідальність неповнолітніх»;

- інтерактивна година спілкування «Мій улюблений світ без насильства»- батьківській всеобуч

Практичним психологом та інспектором з охорони прав дитини регулярно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.

Робота з обдарованими учнями бере свій початок на особистісно орієнтованому уроці і продовжується в позакласній і гуртковій роботі. Така діяльність дає свої позитивні результати.

Крім предметних олімпіад, здобувачі освіти стали активними учасниками інтерактивних конкурсів ( «Соняшник», «Патріот» ).

Велика увага приділяється спортивному вихованню та збереженню здоров’я дітей:

- олімпійський тиждень ;

- проведено спортивні змагання «Веселі старти»;

- шкільну спартакіаду;

- велопробіг (9-11класи);

- хвилини – цікавинки «Спорт – це рух, рух - це здоров`я»

- шкільні змагання з настільного тенісу, шашок, футболу.

7. Правовиховна робота.

У ліцеї організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- конкурси, інтелектуально-розважальні ігри;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- олімпіада з правознавства;

- індивідуальні бесіди з учнями схильним до протиправних дій;

- батьківський всеобуч;

- відвідування проблемних сімей вдома;

- індивідуальні консультації соціального педагога та практичного психолога;- зустрічі з представниками громадської організації, волонтерами.

8.Учнівське самоврядування

Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до

суспільних справ. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша

школа не тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму, вчить добру, порядності, відповідальності, самореалізації та соціальної активності.

Виховання учнів в позакласній роботі позитивно впливає на становлення особистості учнів, виводить їхні моральні уявлення за межі повсякденних відносин.

У нашій школі розвиток учнів здійснюється через органи учнівського

самоврядування, складовою якого є КОМІСІЇ: навчальної діяльності,організації дозвілля, інформаційної, з питань дисципліни , порядку і правової культури, спорту та здорового способу життя.

Учнівський актив учнівського самоврядування розглядається як форма творчої співпраці учнів і педагога для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування є універсальною формою організаторської діяльності, яку можна вважати способом організації життя шкільного колективу та чинником творчої самореалізації особистост. Діти стають не спостерігачами життя, а його учасниками. Через шкільне самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

Пріоритетного значення в нашому закладі набуває завдання формувати у здобувачів освіти систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), що здійснюється через систему виховних заходів, які проводяться в нашій школі та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність), що досягається шляхом залучення учнівського актив у до Учнівського самоврядування.

У центрі освіти перебуває виховання в учнів відповідальності за себе,

за добробут нашої країни.

У здійсненні виховного процесу ми враховуємо такі організаційні

орієнтири:

- виховання не зводиться до окремих виховних занять, а триває

безперервно: і на уроках, і на перервах, під час виховних заходів,

тобто виховуємо скрізь і всюди;

- до створення виховного середовища залучається весь колектив

школи – тісна співпраця педагогів, учнів та батьків;

- у плануванні діяльності враховуємо індивідуальні нахили і

здібності кожної дитини, намагаємось створити належні умови

для їх реалізації;

В процесі впровадження моделі учнівського самоврядування, у школі можна відстежити низку шкільних традицій: День знань, загальношкільний День здоров’я, День учителя, День Захисника України, День Збройних сил України, святкові вистави до Дня Святого Миколая, Новорічні свята, загальношкільна Розколяда, День Героїв Небесної Сотні, День Матері,День вишиванки, День Героїв, проведення предметних і тематичних тижнів.

Протягом року кожного тижня проводились тематичні та робочі лінійки.

Згідно плану, щопонеділка відбуваються загальношкільні лінійки, де учні звітують про стан чергування по школі, проведену роботу, визначаються кращі у конкурсах, заходах та оголошується про план роботи на наступний тиждень.

Під час карантину у вайбері була створена група, для спілкування з лідерами учнівського самоврядування. Завдяки такій формі роботи з лідерами були проведені дистанційно он-лайн фото-, відео- виставки,: «Мій домашній улюбленець», «За вікном», «Мій карантин»; челенжі «Моя сім'я»

9.Робота психологічної служби

Психологічна служба закладу є складовою частиною державної системи освіти України, яка забезпечує охорону психічного і фізичного здоров’я учнів. Робота практичного психолога має декілька напрямків діяльності: психодіагностична робота, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультаційна робота, просвітницька робота, навчальна діяльність, організаційно-методична робота.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Практичний психолог закладу освіти бере участь в: освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуації ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; професійному самовизначенні здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності; формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей; попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників; попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти; формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу.

Робота в дошкільних групах

З метою психологічної адаптації новоприбулих дітей до дитячого колективу з дітьми молодшої групи було проведено цикл розвивальних занять за програмою «Сходинки адаптації» (автор Л.Страж). Заняття зі старшими дошкільниками з метою підготовки до школи за програмою «Підготовка до систематичного навчання в школі» (Маргулян І.)

З метою розвитку різних сторін психіки дитини – її пізнавальної та емоційно-вольової сфер,з дітьми старшого дошкільного віку було проведено розвивальну програму «Веселі заняття»(автори Глобіна Л., Хомин О.) Запропоновані в програмі вправи сприяють розвитку когнітивних процесів, уваги та пам’яті, а також мислення, тонкої моторики, уяви, довільності психічних процесів, мовлення, комунікативних навичок.

З дітьми старшої і молодшої груп, було проведено ряд занять з пісочної терапії, арт-терапії, нитко-графії. Що сприяє розвитку дрібної моторики рук, уяві, творчим здібностям, зниженню емоційного напруження.

У руслі підвищення психологічної обізнаності з батьками проводилися бесіди та консультації, спрямовані на те, щоб проінформувати батьків стосовно вікових особливостей дітей, принципів сімейного виховання, особливостей психологічної готовності до школи; виступ «Уважне ставлення до дітей – основа гармонійного розвитку дитячої особистості»; «Психологічна готовність до школи».

З батьками дітей старшої і молодшої груп, було проведено тренінгові заняття на тему: «П’ять мов любові». У ході заняття, батьки мали можливість розширити свої уявлення про засоби спілкування і вираження любові в родині, ознайомитися з особливостями толерантності, розвивати навички конструктивного спілкування, як основи гармонійних стосунків в родині. Ціллю заняття було сприяти самовдосконаленню батьків, осмисленню, що батьківська любов є найголовнішою потребою дитини.

Для поглиблення знань педагогів-вихователів з вікової, педагогічної психології, для духовного і творчого саморозкриття, для створення позитивного мікроклімату в колективі, здатності до самоаналізу, в минулому навчальному році було проведено тренінг: «Виховання толерантності починається з педагога».

Робота в ліцеї

В минулому навчальному році було проведено спостереження за процесом адаптації учнів 1, 5-го класу до навчання в школі.

Мета – забепечення успішності процесу адаптації та формуванню позитивної особистості здобувачів освіти.

Щодо психодіагностичної роботи, то було проведено з учнями 5 класу наступні методики:

Тест «Дерево» (автор Д. Лампен, в адаптації Л.П. Пономаренко), для оцінки успішності адаптації;

Визначення мотивації школяра до навчання у школі (О. Ануфрієв, С. Костроміна);

Діагностика шкільної тривожності за методикою Філліпса;

Експертна оцінка соціально-психологічної адаптованості дитини до школи (В.І.Чирков, О.В.Соколова, О.Сорокіна) (заповнюють вчителі);

З учнями 1класу:

Тест «Дерево» (автор Д. Лампен, в адаптації Л.П. Пономаренко), для оцінки успішності адаптації;

Тест Керна-Ірасека. Перевірка готовності дитини до школи;

Дослідження рівня психосоціальної зрілості дитини;

Експертна оцінка соціально-психологічної адаптованості дитини до школи (В.І.Чирков, О.В.Соколова, О.Сорокіна) (заповнюють вчителі);

Отримавши результати психодіагностики, було проведено корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з учнями 1, 5 класів, що сприяло швидкій адаптації дітей до нових умов в середній ланці школи, здруженості класу та успішності в навчанні.

Проведено тренінгове заняття на тему: “Адаптація. Формування почуття власної гідності». В якому брали участь батьки учнів 1, 5 класів, соціально-психологічна служба школи. Метою консиліума було ознайомити батьків з психологічними та фізіологічними особливостями дітей даного вікового періоду, ознайомити з результатами психодіагностики, віковими особливостями та надання рекомендацій, щодо підтримки та виховання дітей. Ознайомити батьків з різними методами впливу на дітей, а саме неконструктивні - формують знецінену особистість, або високомірну, а саме конструктивні – самодостатню особистість. Важливу роль має виховний процес, роль батьків у формуванні особистості дитини її почуття власної гідності і самодостатності.

Із здобувачами освіти випускних класів проведена профорієнтаційна робота. Тренінгове заняття на тему: «Знайти своє покликання джерело щастя».

Дало можливість дослідити тип темпераменту (за методикою Айзенка); визначити професійну спрямованість учнів до різних типів професій; розкрити важливість вибору майбутньої професії, як передумову щасливого життя особистості; визначити основні помилки при виборі професії; надати рекомендації і пам’ятки старшокласникам щодо професійного самовизначення.

З метою профілактики здорового способу життя проводила урок-тренінг для підлітків: «Уміння сказати «НІ» в екстремальних ситуаціях». Тренінгове заняття на тему «Світ говорить: «КУРІННЮ – НІ!». Що можемо ми, що можу я?» Бесіди: «В здоровому тілі – здоровий дух», «Здоров’я тіла – гармонія в житті».

Із старшокласниками проводила тренінг: «Емоційний інтелект та особливості його розвитку», з метою вдосконалення навиків рефлексії, самоаналізу, здатності усвідомлення впливу думок на емоційну сферу, поведінку людини і соматичні прояви в тілі.

З метою профілактики проявів насилля серед учнів, було проведено ряд інформаційних бесід і тренінгових занять, перегляд відео фільмів. Бесіда: «Як вберегтися від насилля».Тренінг « Проблема насилля та жорстокості стосується кожного», «Толерантність – профілактика булінгу». Заняття дають можливість проаналізувати власні упередження, побачити стереотипи, причини через які, будь-яка людина може бути дискримінована, а тому всі потребують толерантного ставлення, зрозуміти власний ліміт толерантності та проаналізувати його.

З учнями середньої ланки проведено заняття на тему: «Не ведись - прояви свою стійкість в інтернеті». Інформацію, котру отримали учні, дає їм можливість ще раз проаналізувати переваги і недоліки перебування у соціальних мережах. Перевагами соціальних мереж є те, що вони дозволяють розвинути, окремі особистісні сторони дитини: грамотність у сфері медіа, набудуть знань та навиків, які допоможуть уникати ризиків онлайн, розвивають критичне мислення, можливість спільного навчання, отримання інформації, розвиток креативності, спілкування з далекими родичами та друзями. Обговорення використання різних способів онлайн-взаємодії може привести до таких онлайн-ризиків: шкідливий контент, шантаж, погрози, спілкування з незнайомцями. Як бути, коли потрапив в схожу ситуацію і до кого звертатися за допомогою? Оскільки діти в період дистанційного навчання проводять багато часу за комп’ютером, отримання знань на уроці, виконання домашнього завдання, спілкування з друзями, гра в улюблені ігри, це може завдати великої шкоди їх фізіологічному і психічному здоров’ю. Важливо повідомити учнів, про необхідність перерв, відпочинку, переключення на інший вид діяльності, перебування на свіжому повітрі, правильному харчуванню і здоровому сну.

Проведення спільної із соціальним педагогом онлайн конференції для батьків «Батьки та діти в інтернеті – путівник безпечних мандрів». Обговорено небезпеки, на які можуть натрапити підлітки. Батьки отримали рекомендації та поради щодо безпечної поведінки дітей у цифровому середовищі.

Організовано тиждень психології. Учні ознайомилися із різними особливостями та фактами психології, науки про душу людини. Вели мову про доброту, толерантність, були організовані інтелектуальні завдання для учнів, ознайомилися із особливостями емоційно-вольової сфери, засобами захисту у стресових ситуаціях. Неабияк зацікавила учнів і педагогів школи виставка психологічної літератури. Організовано виставку плакатів на тему: «Я малюю щастя». (Наявні фото до окремих занять і тижня психології)

З учнем, котрий перебуває на інклюзивному навчанні працювала за програмою «Корекція розвитку особистості» Автори: Логвінова І.П., Кучеренко Ю.О. Дана програма передбачає розвиток когнітивних процесів і емоційно-вольової сфери учня. Результатом корекційної роботи з учнем є більша здатність концентрувати увагу, здатність до рефлексії, самоаналізу, розширення знань про способи (конструктивні та деструктивні) вираження емоцій та почуттів, навички соціальної взаємодії та підтримки дружніх зв’язків.

Психологічні рекомендації для батьків: як адаптувати дитину до навчання в умовах карантину, як підтримувати, розважати дітей, зберегти їх позитивний емоційний настрій, провести час з дитиною із користю, 5 порад як дивитися новини про COVID-19, психофізіологічні ознаки стресу особистості під час карантину. Дана психологічна інформація дає можливість швидше адаптуватися до складних, тимчасових умов перебування на карантині, зберегти спокій і здоров’я сім’ї.

Соціальна служба

Соціальна робота в ліцеї протягом навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації та адаптації учнів в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості, надання соціально-педагогічної допомоги учням та їх батькам.

Виконуючи основні завдання в нашому ліцеї проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів.

Проблема, над якою працював соціальний педагог:

«Виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень здобувачами освіти»

Робота соціального педагога здійснювалася за наступними напрямками:

діагностичний,

профілактичний,

консультативний,

захисний,

зв`язки з громадськістю.

Діагностичний напрямок

На початку навчального року соціальним педагогом проведена паспортизація класних колективів, дошкільних груп, своєчасно з’ясовано статус незахищених сімей.

Станом на 01.06.2021 р. у Сівка-Войнилівському ліцеї по пільгових категоріях налічується:

2 - дітей, позбавлених батьківського піклування;

5 -дітей з малозабезпечених сімей;

21 -дитина з багатодітних сімей;

2 -дітей-інвалідів;

2 -дітей-напівсиріт;

6 -дітей, чиї батьки є учасниками АТО.

На день закінчення навчального року безкоштовне харчування отримували 19 дітей пільгових категорій ( 2- дітей, що залишилися без батьківського піклування, 9 дітей за рішенням виконкому, 2- дітей інвалідів та 6 - дітей, чиї батьки є учасниками АТО).

Станом на 01.06. 2021р. у Сівка-Войнилівському ліцеї (дошкільний підрозділ) по пільгових категоріях налічується :

1 -дитина напівсирота;

3-дітей із багатодітних сімей;

1-дитина із малозабезпечених сімей

3 - дітей батьки, яких є учасниками АТО

На даний час безкоштовним харчуванням забезпечені 5 дітей пільгових категорій ( 2 - за рішенням виконкому, 3 - дитини, батьки яких є учасниками АТО)

Батькам дітей із малозабезпечених сімей, батьки яких були учасниками АТО, батькам дітей з інвалідністю, та опікунам надано консультації по вихованню дітей в цих сім'ях.

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками.

Всі діти соціальних категорій мали можливість безкоштовно відвідати різноманітні розважальні заходи, отримували подарунки до новорічних свят. Вони залучалися до участі та проведення всіх позашкільних та позакласних заходів, роботі у шкільному самоврядуванні, волонтерської діяльності. У своїй діяльності із соціального захисту дітей адміністрація ліцею, педагогічний колектив тісно співпрацювала з управлінням - службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, сектором молодіжної превенції.

У вересні 2020 та січні 2021 року з опікунами проводилися бесіди на теми:

«Відповідальність опікунів за виховання дитини», «Як проявити свою любов до дітей»,«Відповідальність опікунів за відвідування підопічних навчального закладу».

Досліджувався рівень соціально-психологічної адаптації дитини до навчання за анкетою Н. Лусканової (1,5 класи). Разом з педагогами цих класів були визначені шкільні труднощі, надано рекомендації по їх усуненню.

Також досліджувався рівень адаптації новоприбулих дітей до дошкільних груп садочка. Було надано консультаційну допомогу в процесі адаптації та проведено бесіди із вихователями та батьками.

Профілактичний напрямок


У жовтні відбувся DOCU/ТИЖДЕНЬ проти булінгу, в рамках якого проведено уроки, присвячені поняттю булінгу та кібербулінгу. Батькам надано рекомендації щодо реагування на факти фізичного або психологічного насильства.

У листопаді-грудні було проведено акцію «16 днів проти насильства». В рамках цієї акції ліцеїсти взяли участь у наймаштабнішому проекті Європи – Всевітній День Гідності, організований Міністерством освіти і науки України, edcamp, GLOBAL DIGNITY . Усі учасники освітнього процесу отримали змістовну інформацію: що таке гідність людини? І наскільки важливе питання гідності для людства.

У грудні проведено моніторинг «Булінг та його прояви у підлітковому віці». За результатами моніторингу ліцеїсти чітко вміють відокремити булінг від насильства і вміють реагувати на прояви булінгу, знають до кого мають звернутися за допомогою.

Протягом 2020-2021 навчального року соціальним педагогом розроблені заходи щодо роботи Ради з профілактики правопорушень для оформлення індивідуальних планів роботи з учнями, які схильні до правопорушень. Відновлювалась база даних різних категорій учнів.

Проводилися профілактичні заняття з дітьми, які мали відхилення в поведінці. Здійснювалися індивідуальні заняття з дітьми, які потребували особливої педагогічної уваги. Методи роботи з такими дітьми добиралися відповідно до специфіки сімейного виховання, особливостей світосприйняття здобувачів освіти.

Впродовж року проводилися заняття з дітьми «групи ризику»:

Заняття «Контролювати свою поведінку та відповідати за вчинки - це наш обов’язок»,бесіда за круглим столом «Закон і ми», «Чи можу я стати іншим для себе, для людей?»

У квітні спільно із психологом було проведено тиждень психології ( за окремим планом), де діти змогли пограти ігри та отримати позитивні емоції.

Протягом березня- травня соціальним педагогом за матеріалами отриманими від організації " Служба захисту дітей" з метою запобігання насильства, сексуального насильства, булінгу, самогубств для забезпечення стійкості до шкідливого контенту було проведено цикл занять:

" Моя безпека, безпепечні та небезпечні дотики"

"Не ведись- прояви свою стійкість в інтернеті"

" Особиста цінність та безпека"

"Мандрівка безпечним інтернетом "- (батьки)

З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

- « Скажемо: СТОП ! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму» ( 9 – 11 класи)»;

- «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД ?» ( 10-11 класи )

- «Шлях до справжнього кохання» ( 8-11 класи) .

Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків.

Консультативний напрямок

Важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне завдання консультування—допомога учням ліцею подивитись на свої проблеми з боку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.

1.Консультації дітей-сиріт, та їх опікунів

2. Проведення індивідуальних консультацій за запитом: із здобувачами освіти, батьками, вчителями, а саме:

Профілактика правопорушень серед учнів ліцею ;

Пропуски занять без поважних причин;

Вирішення конфліктів з вчителями

Подолання конфліктів в сім’ї

Консультації учням, батькам, вчителям надавалися відповідно до ситуації.

3. Формування банку даних учнів «групи ризику» та учнів різних пільгових категорій та постійне його оновлення.

Захисний напрямок

Соціальний педагог захищає права та інтереси учнів, надає консультаційну допомогу та контролює дотримання норм охорони прав дітей та підлітків, здійснює профілактику торгівлі людьми та негативних явищ серед учнів ліцею.

В ліцеї налагоджена робота щодо розшуку учнів, які тривалий час не відвідують заняття без поважних причин:

- Зв'язок з родичами

- Відвідування за місцем проживання учнів

- Листування з органами місцевого самоврядування.

Дистанційна робота

Під час карантину соціальним педагогом було надано поради та рекомендації усім учасникам освітнього процесу, як захистити себе від COVID 19, а саме:

Як захистити себе від коронавірусу

Мудрі казки . Як перемогти епідемію

Пережити карантин: 5 порад для вчителів

З метою безпеки дітей в інтернеті під час карантину надано рекомендації дітям, а саме:

Безпека дітей в інтернеті

Казка про золоті правила інтернету

Памꞌятка батькам: правила поведінки дітей в соціальних мережах під час карантину

Під час дистанційного навчання соціальним педагогом було двічі відвідано опікунську родину та надано консультацію підопічний та опікуну щодо дистанційного навчання.

Під час карантину соціальний педагог дистанційно проходила курси підвищення кваліфікації,брала участь у 3-х денній конференції для психологічної служби від Івано-Франківського центру психології, у марафоні " Толерантна освіта - запорука щасливого суспільства", використовувала програму " Я- психолог "

10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з родинами. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками у ліцеї є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація закладу.

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів.

Медичне обслуговування здобувачів освіти організовано відповідно до нормативно-правової бази. В ліцеї створений медичний кабінет, який частково обладнаний необхідним для надання першої допомоги. З грудня 2020 року в ліцеї працює медична сестра. Окрім того частина педагогічних працівників закладу пройшли он-лайн курс домедичної допомоги.

Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у ліцеї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по закладу. Тимчасово призупинено щорічні поглиблені медичні огляди педагогічних працівників у звязку з карантинними обмеженнями. Працівники їдальні проходить медичні огляди двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних довідках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора ліцею.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у ліцеї. Організація харчування учнів закладу відбувається відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 « Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».Згідно з вищезазначеними документами, усі учні 1-11 класів забезпечуються одноразовим харчуванням. Гаряче харчування відбувається згідно графіку на першій та другій перервах. Учні 1 – 11 класів харчуються за кошти батьків. Учні пільгових категорій, визначених рішенням сесії Войнилівської селищної ради ОТГ, харчуються за кошти місцевого бюджету.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями місцевого ФАПу, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організацій освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації . Наказом по ліцею призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Левицька Л.Є., сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях ліцею та філій розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що у закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У 2020/2021 н.р. серед працівників зафіксовано одну травму через необережність у неробочий час..

13. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1948 році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам ліцею. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті ліцеєм та філіями енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Не в кращому стані електромережа. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги вчителів, батьків здійснюється ремонт шкільної оргтехніки ( принтери), оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів , закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівником бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори поступово поповнюються стендами, крісло-грушами, пуфами. Активно проводиться робота по озеленнню коридорів. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками , своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Систематично за потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території закладу.

Для ремонту використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. У закладі треба замінити двкрі класних кімнат, виконати капітальний ремонт даху, ремонт спорзалу. Для цього потрібні великі кошти. Тож вкотре сподіваємося на підтримку влади та спонсорів.

14. Управлінська діяльність.

Управління ліцеєм та філіями здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у ліцеї і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

У ліцеї в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. Ліцей підключено до мережі Інтернет, що дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти. Тому педагоги та адміністрація можуть оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У ліцеї адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Впродовж навчального року проведено 7 засідань педагогічної ради, на яких обговорено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів(фізики, астрономії, історії, правознавства, зарубіжної літератури, трудового навчання, Захисту України), інші актуальні питання відповідно до плану внутрішкільного контролю закладу.

Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради закладу, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Шановні колеги та батьки у Вас буде можливість оцінити діяльність закладу, взявши участь в опитуванні (питання нададуть класні керівники в групах класних колективів у Viber). Результати будуть оприлюднені на сайті закладу 02.06.2021 року

Було проведено опитування щодо оцінки роботи ліцею . Лічильна комісія на чолі з її головою, членами Ради ліцею, представником батьківського активу склала протокол обліку відповідей :

Взяли участь в опитуванні:

Роботу навчального закладу вважають відмінною - 18

Роботу навчального закладу вважають доброю – 38

Роботу навчального закладу вважають задовільною - 8

Роботу навчального закладу вважають незадовільною - 0

Більшістю голосів робота ліцею визнана – доброю.