Структура закладу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Сівка-Войнилівському ліцеї


1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Сівка-Войнилівському ліцеї розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст..41.Система забезпечення якості освіти), Статуту Сівка-Войнилівського ліцею, Концепції розвитку.

2. Система якості освіти Сівка-Войнилівського ліцею базується на таких принципах:

- усвідомлення усіма медпрацівниками відповідальності за якість освіти, що надається;

- визнання необхідності розроблення стратегії та процедур забезпечення якості для освітніх програм, що реалізуються;

- прийняття наукових обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;

- відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;

- постійне навчання педперсоналу;

- максимальне урахування вимог до якості освіти усіх зацікавлених сторін.

3. Ліцей працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких відноситься:

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- постачальників,здобувачів освіти (дитячі садки, батьки);

- педагогічний персонал ліцею;

- здобувачів освіти та їх батьків;

- органи місцевого самоврядування у сферіосвіти тощо.

4. Система якості освіти ліцею забезпечується на трьох рівнях:

- рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю), націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес (навчально – методичне навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя;

- процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності;

- рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлений на підтвердження впевненості внутрішніх споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані);

- рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процессом діяльності педагогічної ради, науково – методичної ради.

5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї.

5.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти в Сівка-Войнилівському ліцеї є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Сівка-Войнилівського ліцею.

5.2. В Сівка-Войнилівському ліцеї поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів.

5.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та аналізу дирекції, класними керівниками, здобувачами освіти та їх батьками.

5.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі директорськихконтрольних робіт, ДПА,ЗНО.

5.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності ліцею містить такіпроцедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності ліцею усім зацікавленим сторонам на веб-сайті закладу; постійне удосконалення інформаційної системи ліцею для створення ефективногоінформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів та здобувачівосвіти.

6. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї.

6.1. Відповідно до місії ліцею основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності ліцею шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

6.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технології навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу ліцею;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища ліцею;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

6.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі навчальних планів, програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності навчальним потребам здобувачів освіти.

6.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенн іступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень учнів.

6.5. Моніторинг ресурсного потенціалу ліцею полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи ліцею.

6.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в ліцеї полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

6.7. Спостереження за станом соціально – психологічного середовища ліцею полягає в діагностуванні морально – психологічного клімату в колективі.

6.8.Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у стратегічному плануванні.

7. Організація внутрішньої системи якості освіти в Сівка-Войнилівському ліцеї

7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї здійснюється на таких рівнях: І рівень – здобувачі середньої освіти; ІІ рівень – методоб’єднання (педагогів); ІІІ рівень – дирекція ліцею.

7.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічним опитуванням здобувачів освіти щодо: якості проведення навчальних занять (уроків, практичних та лабораторних робіт), другий рівень – забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання (чверть, семестр).

7.3. Третій рівень реалізується директором, заступниками:

- визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти;

- управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та встановлених нормативів);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та регулярнее оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи ліцею;

- забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками ліцею.


Органи управління в навчальному закладі

З метою оптимізації управління життєдіяльністю ліцею створені органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу.

До структури управлінських органів належать:

  • Адміністрація школи (директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи та заступник з виховної роботи).

  • Органи колегіального управління школою (батьківські збори, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках).

  • Органи громадського самоврядування учнів (Рада старшокласників), батьків (батьківський комітет), учителів (профспілковий комітет).

Органи колегіального управління ліцею

Органами колегіального управління ліцею є батьківські збори рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. Діяльність органів колегіального управління координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

Батьківські збори Сівка-Войнилівського ліцею — це постійно діючий вищий колегіальний орган громадського самоврядування школи. У своїй діяльності батьківські збори керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Сівка-Войнилівського ліцею. Метою діяльності батьківських зборів є сприяння демократизації і гуманізації навчально-вихов­ного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу.

Рада школи – орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

До Ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області.

Рада працює за планом, що затверджується загаль­ними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю. Очолює раду навчального закладу голова, який оби­рається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

Для вирішення поточних питань рада може ство­рювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'я­заної з організацією навчально-виховного процесу, прове­денням оздоровчих та культурно-масових заходів. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету нав­чального закладу.

Рада школи вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; затверджує режим роботи навчального закладу; сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагород­ження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнен­ня у вивченні окремих предметів"; разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчаль­них планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних кате­горій вчителям; розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада створена для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор школи. Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб школи. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні секції.

Нараду при директорі створено для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для викладачів, адміністрації. Періодичність проведення нарад при директорі визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше одного разу в місяць.

Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи школи.

Органи громадського самоврядування

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень в ліцеї діють органи громадського самоврядування: учнів (Рада старшокласників), батьків (батьківський комітет школи (класу), учителів (профспілковий комітет), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Рада старшокласників є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах школи (класу). Її діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні школою, захист своїх прав. Школа визнає повноваження представників Ради старшокласників, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу.

Батьківський комітет школи (класу) є органом батьківського самоврядування. Склад батьківського комітету обирають на батьківських зборах. Метою його діяльності є сприяння виконанню статутних завдань школи, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні й навчанні дітей. Комітет діє згідно з положенням, його рішення, які мають рекомендаційний характер, обов'язково розглядає адміністрація школи. Батьківський комітет зобов'язаний дотримуватися статуту школи, виконувати рішення, розпорядження адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя. Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення школи, сприяння роботі учнівських об'єднань за інтересами.

Відповідно до законодавства персонал школи (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).